Додаток перезапускається

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Останнє оновлення: 21.06.2022

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - «Оферта») Фізичної особи-підприємця Булавіна Ярослава Валерійовича (надалі - «ВИКОНАВЕЦЬ»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі - «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає ЗАМОВНИКОМ за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти ЗАМОВНИКОМ, в порядку, визначеному в п. 4 Оферти. ЗАМОВНИКОМ не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://deskoffer.net/admin/contract-offer та діє до моменту відкликання Оферти ВИКОНАВЦЕМ.

1.4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.4. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується повідомляти ЗАМОВНИКА про зміни до Оферти принаймні за 14 (чотирнадцять) календарних днів до того, як вони набудуть чинності, включаючи дату набрання чинності змінами, шляхом відображення повідомлення на Платформі або шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти ЗАМОВНИКА вказаної при Реєстрації. Якщо ЗАМОВНИК не згоден із змінами до Оферти, він має право письмово повідомити ВИКОНАВЦЯ про те, що він не згоден з новою редакцією Оферти, і письмово відмовитися від Договору з цієї причини, не пізніше моменту набрання чинності новою редакцією Оферти. У цьому випадку відмова від Договору набуває чинності з дня набрання чинності новою редакцією Оферти. Якщо ЗАМОВНИК не відмовляється від Договору відповідно до попередніх положень, то він набуває права та обов’язки передбачені новою редакцією Договору з першого дня набрання ним чинності.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ послуги, визначені нижче в підпунктах 2.1.1 - 2.1.3 цього Договору (надалі разом – «Послуги»), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити ВИКОНАВЦЮ надані Послуги в порядку визначеному в розділі 3 цього Договору, а також виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором. Послуги за цим Договором включають в себе:

2.1.1. Надання ЗАМОВНИКУ через мережу Інтернет доступу до програмної продукції ВИКОНАВЦЯ у вигляді онлайн-сервісу («електронного маркетплейсу») Deskoffer (надалі - «Платформа» або «Додаток Deskoffer»), розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ https://deskoffer.net/, який забезпечує розміщення і обробку інформації ЗАМОВНИКА, створення особистого інтернет-сайту ЗАМОВНИКА на Платформі або реєстрацію зовнішнього інтернет-сайту ЗАМОВНИКА та його оформлення з використанням Платформи (надалі – «Послуга доступу»). Ціна Послуги доступу визначається відповідно до тарифів, наявних за посиланням: https://deskoffer.net/admin/prices з урахуванням положень розділу 3 цього Договору.

2.1.2. Надання доступу ЗАМОВНИКУ через мережу Інтернет до програмної продукції ВИКОНАВЦЯ у вигляді онлайн-сервісу («DESKOFFER BUSINESS») електронного маркетплейсу Deskoffer (надалі - «DESKOFFER BUSINESS), розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ https://deskoffer.net/admin/login, який забезпечує розміщення і обробку інформації ЗАМОВНИКА про його товар, можливість створення та відображення карток товарів, в певних категоріях та підкатегоріях товарів, їх опису, ціни, фото, оформлення, характеристик, взаємодії з відгуками користувачів щодо ЗАМОВНИКА та його товарів з використанням каталогу категорій товарів доступних на сайті Замовника (надалі - «Послуга доступу до DESKOFFER BUSINESS»).

2.1.3. Крім надання Послуг, передбачених підпунктами 2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, на підставі окремих домовленостей Сторін, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ додаткові Послуги на Платформі (надалі – «Додаткові послуги»). Ціна та опис Додаткових Послуг погоджуються Сторонами додатково.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ доступ до Платформи (або її відповідної частини) з метою керування профілем ЗАМОВНИКА в Особистому кабінеті та меню його товару, розміщеного на Платформі, включаючи ціни товару ЗАМОВНИКА та іншу інформацію. ЗАМОВНИК несе відповідальність за включення інформації про алергени в своє меню в програмі Deskoffer. Крім найменування товару та його ціни, ЗАМОВНИК також розміщує інформацію про вартість упаковки та доставку товару, яку Користувач зобов’язаний сплатити. Інформація про товар також може включати більш детальний опис товару, його властивостей, розмірів та наявності, а також його фотографічну ілюстрацію. ЗАМОВНИК несе відповідальність за правильність, актуальність та юридичну бездоганність інформації, опублікованої на Платформі. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право видалити товар ЗАМОВНИКА з меню ЗАМОВНИКА на Платформі без попереднього повідомлення ЗАМОВНИКА.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ може на власний розсуд вирішити, в якому порядку відображати та представляти меню ВИКОНАВЦЯ на Платформі.

2.4. ЗАМОВНИК погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті та зобов'язується виконувати «Угоду Користувача» (https://deskoffer.net/terms-of-use), яка включає в себе, зокрема, і правила розміщення інформації на сайті ВИКОНАВЦЯ. У разі, якщо до Угоди Користувача вносяться зміни після акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ, ЗАМОВНИК має право користуватися редакцією Угоди Користувача, що діяла на момент прийняття Оферти, до закінчення строку Договору.

2.5. Звітним періодом для надання Послуг за цим Договором є 1 (один) календарний місяць (одиниця виміру проміжку часу).

ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна Послуг ВИКОНАВЦЯ за цим Договором визначається з урахуванням обраних ЗАМОВНИКОМ тарифів, відповідно до підпунктів 2.1.1 та 2.1.3 пункту 2.1. цього Договору.

3.2. На період дії правового режиму воєнного стану на всій території України, запровадженого згідно положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану», незалежно від обраного тарифу, послуги ВИКОНАВЦЯ надаються безоплатно (надалі - «Пільговий період надання Послуг»), окрім додаткових послуг, перелік та опис яких визначено у п. 2.1.3. Договору.

3.3. Після припинення дії правового режиму воєнного стану на всій території України, запровадженого згідно положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану», надання Послуг ВИКОНАВЦЯ відбувається згідно положень п. 3.1. Договору та на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати за період, що лишився до закінчення строку користування ЗАМОВНИКОМ послугами ВИКОНАВЦЯ, визначеного п. 3.4 Договору, або визначеного за домовленістю Сторін. ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА про скасування дії Пільгового періоду надання Послуг та перехід до оплатного надання Послуг за цим Договором за 30 календарних днів до моменту такого переходу. Повідомлення направляється ВИКОНАВЦЕМ на офіційну електронну адресу ЗАМОВНИКА, надану ЗАМОВНИКОМ при Реєстрації на Платформі.

3.4. Послуга доступу надається ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ в залежності від сформованого ЗАМОВНИКОМ персонального тарифу, протягом строку дії такого тарифу, який обирається ЗАМОВНИКОМ індивідуально на сайті ВИКОНАВЦЯ, якщо інше не погоджено Сторонами.

3.5. Послуги, відповідно до п.п. 2.1.2 Договору та Додаткові послуги надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ протягом строків, встановлених у відповідних персональних тарифах обраних ЗАМОВНИКОМ та з урахуванням домовленостей між Сторонами. По завершенню кожного звітного періоду надання Послуг за цим Договором, Сторони оформлюють акт наданих послуг (надалі – «Акт») наступним чином:

за фактично надані Послуги за звітний період ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ Акт через Систему формування Актів на Платформі, шляхом використання Особистого кабінету ЗАМОВНИКА в DESKOFFER BUSINESS в порядку, передбаченому п. 11.5. цього Договору не пізніше 7-го (сьомого) числа місяця, наступного за звітним періодом.

3.6. ЗАМОВНИК зобов’язаний підписати Акт та передати його ВИКОНАВЦЮ протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надсилання його ВИКОНАВЦЕМ в порядку, передбаченому пунктом 11.5. цього Договору, або в цей же строк надати мотивовані заперечення щодо підписання такого Акту. Якщо у вказаний строк Акти не підписані ЗАМОВНИКОМ та\або не передані ВИКОНАВЦЮ, та щодо них не надійшли мотивовані заперечення, Послуги вважаються надані належним чином та прийняті ЗАМОВНИКОМ, а стан взаємних розрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим ЗАМОВНИКОМ. В цьому випадку не підписаний ЗАМОВНИКОМ Акт породжує такі ж права і обов’язки для Сторін, як і підписаний Акт та є підставою для оплати наданих Послуг.

3.7. Послуги, відповідно до п.п. 2.1.2 та Додаткові послуги надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ на умовах попередньої оплати, якщо Сторони не домовилися про інше.

3.8. У разі, якщо ЗАМОВНИК здійснив попередню оплату Додаткових послуг в порядку визначеному цим Договором, то після спливу строку позовної давності, невикористаний ЗАМОВНИКОМ залишок грошових коштів в особистому кабінеті ЗАМОВНИКА протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати останньої транзакції (поповнення та/або списання) по балансу, при умові відсутності звернення ЗАМОВНИКА про повернення такого залишку в порядку передбаченому п. 6.2. Договору, такі грошові кошти підпадають під ознаку п.п. а) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України та підлягають списанню в порядку і в спосіб встановлений законодавством.

3.9. Оплата Послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ, вказаний в розділі 11 цього Договору. Днем оплати є день зарахування коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. З метою прийняття (акцепту) ЗАМОВНИКОМ умов викладених у цій Оферті, ЗАМОВНИК реєструється на Платформі шляхом внесення та зберігання реєстраційних даних в реєстраційну форму на Платформі ВИКОНАВЦЯ (надалі - «Реєстрація»). Після проходження Реєстрації та направлення заповненої реєстраційної форми ВИКОНАВЦЮ, ЗАМОВНИК отримує від ВИКОНАВЦЯ лист на адресу електронної пошти вказаної під час Реєстрації з метою підтвердження реєстраційних даних ЗАМОВНИКОМ. Умови викладені в цій Оферті вважаються прийнятими (акцептованими) ЗАМОВНИКОМ, а Договір вважається укладеним, з моменту підтвердження ЗАМОВНИКОМ реєстраційних даних після отримання листа на адресу електронної пошти зазначеної під час Реєстрації від ВИКОНАВЦЯ.

4.2. Договір також може бути укладений іншим способом, ніж через Реєстрацію.

4.3. Положення Договору мають пріоритет над положеннями Угоди Користувача.

СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати його укладання в порядку передбаченому п. 4.1. цього Договору та діє:

  • а) протягом строку дії обраного ЗАМОВНИКОМ тарифу за посиланням https://deskoffer.net/admin/prices, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору, або
  • б) до моменту дострокового розірвання Договору.

5.2. В разі належного виконання умов цього Договору ЗАМОВНИК має переважне право на продовження отримання Послуг на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуг за наступний період користування, надання таких Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти.

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути достроково розірваний:

6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;

6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні через засоби електронного зв’язку (Gmail, Viber, WhatsApp, Telegram). У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту направлення листа Стороні, що порушила умови Договору, відповідного повідомлення від іншої Сторони;

6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення через засоби електронного зв’язку (Gmail, Viber, WhatsApp, Telegram) іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.

6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).

6.2. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою ЗАМОВНИКА, а також за ініціативою ВИКОНАВЦЯ у випадках порушення ЗАМОВНИКОМ зобов'язань відповідно до п.2.4. цього Договору, залишок ціни оплачених, але не наданих Послуг ЗАМОВНИКУ не повертається.

ГАРАНТІЇ

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту відповідно до п. 4.1. цього Договору, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ та гарантує ВИКОНАВЦЮ, що:

7.2.1. ЗАМОВНИК надав достовірні дані при Реєстрації на Платформі та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;

7.2.2. ЗАМОВНИК укладає цей Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК:

  • а) повністю ознайомився з умовами Оферти,
  • б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

7.2.3. ЗАМОВНИК володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

7.2.4. ЗАМОВНИК володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Платформі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право обмежити або перервати функціонування Платформи або доступ до неї на період, абсолютно необхідний для обслуговування або ремонту Платформи, або з іншої причини. ВИКОНАВЕЦЬ також має право змінювати технічні рішення Платформи з оперативних або інших причин.

8.2. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність стосовно секретної інформації та всіх фактів, які становлять конфіденційну інформацію Сторін. Конфіденційною вважається, зокрема, вся інформація, що стосується Сторін, яка підлягає захисту відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності (наприклад, інформація про інформаційні системи, ноу-хау та окремі їх компоненти).

8.3. Приймаючи умови цього Договору, ЗАМОВНИК надає згоду на обробку, зберігання, використання та завантаження даних ВИКОНАВЦЕМ, які обробляються в рамках використання Платформи ЗАМОВНИКОМ з метою (i) внутрішнього використання ВИКОНАВЦЕМ та (ii) обробки і публікації в анонімній формі (наприклад, для цілей різних досліджень, включаючи тематичні дослідження, статистичні звіти, інфографіку тощо). ЗАМОВНИК також надає свою згоду на завантаження, обробку та зберігання цих даних у базі даних ВИКОНАВЦЯ навіть після закінчення надання Послуг за цим Договором, включаючи дані, отримані з відповідних джерел після припинення дії Договору. ЗАМОВНИК також погоджується з тим фактом, що персональні дані ЗАМОВНИКА або його представників обробляються ВИКОНАВЦЕМ, у зв’язку з наданням Послуг відповідно до умов цього Договору.

8.4. Цим Договором ЗАМОВНИК надає свою згоду ВИКОНАВЦЮ на використання імені, логотипу та фірмового найменування ЗАМОВНИКА (надалі - «Назва ЗАМОВНИКА») у всіх засобах масової інформації в рекламних цілях, насамперед з метою просування Платформи та Послуг, які надаються ВИКОНАВЦЕМ. У випадках, коли ЗАМОВНИК вимагає від ВИКОНАВЦЯ дотримуватися певних правил під час використання Назви ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИК повинен повідомити ВИКОНАВЦЯ про ці правила в письмовій формі. В протилежному випадку такі правила можуть не братися до уваги ВИКОНАВЦЕМ при використанні Назви ЗАМОВНИКА.

8.5. Користуючись Послугами ВИКОНАВЦЯ та Платформою, ЗАМОВНИК зобов’язується дотримуватись чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про авторське право та суміжні права». ЗАМОВНИК зобов'язується відшкодувати ВИКОНАВЦЮ або третім особам у повному обсязі всі збитки, заподіяні їм внаслідок порушення цього зобов'язання.

8.6. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити ЗАМОВНИКУ в доступі до послуг Платформи, якщо ЗАМОВНИК порушує свої зобов’язання, що випливають з цього Договору.

8.7. ЗАМОВНИК визнає, що ВИКОНАВЕЦЬ надає йому персональні дані користувачів, які користуються послугами Платформи та укладають з ЗАМОВНИКОМ угоди для користувачів через Платформу (надалі - «Користувач»). ЗАМОВНИК також визнає, що він є розпорядником персональних даних Користувачів Платформи, і зобов’язується обробляти ці персональні дані відповідно до чинного законодавства України, що стосуються обробки та захисту персональних даних.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

9.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за:

  • а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Платформі;
  • б) достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ при Реєстрації на Платформі та достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА, що містяться в п.7 цього Договору.

9.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та розділу 9 цього Договору, ЗАМОВНИК зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.

9.4. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед ЗАМОВНИКОМ у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків ЗАМОВНИКА в межах оплаченої ним ціни Послуг.

9.5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за виконання угоди для користувачів укладеної між ЗАМОВНИКОМ та Користувачами. У цьому контексті ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість або походження товарів ЗАМОВНИКА, а також не несе відповідальності за оплату або доставку товарів ЗАМОВНИКА. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності, що випливає з правовідносин між ЗАМОВНИКОМ і Користувачем. Відповідальність за вирішення всіх питань, що виникають із укладених між Користувачем та ЗАМОВНИКОМ угод (включаючи врегулювання будь-яких претензій), несе ЗАМОВНИК, який уклав угоду для користувачів з Користувачем.

9.6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за послуги, що надаються іншими суб'єктами, зокрема операторами платіжних систем, способи надання таких послуг, їх якість та кількість, а також за будь-які наслідки, пов'язані з цими послугами тощо. ЗАМОВНИК підтверджує, що він проінформований про те, що ВИКОНАВЕЦЬ не є постачальником платіжних систем чи порталів.

9.7. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за шкоду, спричинену форс-мажорними обставинами, які включають в себе стихійні лиха, пандемії, епідемії війни чи терористичні акти тощо.

9.8. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за шкоду, спричинену відключеннями Платформи з боку постачальників послуг (наприклад платіжних систем), або за шкоду, що виникає внаслідок дій, необхідних для забезпечення роботи сервісів ВИКОНАВЦЯ та Платформи (наприклад, оновлення програмного забезпечення, конфігурація сервера тощо).

БОНУСНА ПРОГРАМА DESKOFFER

10.1. В Додатку Deskoffer може діяти бонусна програма щодо нарахування авторизованим Користувачам відсотків від покупок, які включені до такої бонусної програми та здійсненні в Додатку Deskoffer (надалі - “Бонусна програма Deskoffer”), у випадку налаштування відповідної бонусної програми ЗАМОВНИКОМ.

10.2. ЗАМОВНИК на власний розсуд визначає перелік товару, який включається до Бонусної програми Deskoffer та самостійно визначає розмір бонусів у відсотках для кожної окремої одиниці товару.

10.3. При здійсненні замовлення товарів на Платформі, Користувачу нараховуються бонуси лише за ті товари, які включенні ЗАМОВНИКОМ до Бонусної програми Deskoffer та в тому розмірі, який визначено ЗАМОВНИКОМ для конкретної одиниці товару.

10.4. Розмір можливого бонусу заздалегідь зазначається ЗАМОВНИКОМ в меню товару для кожної окремої одиниці товару, яка включена до Бонусної програми Deskoffer.

10.5. Використання Користувачем нарахованих на Платформі бонусів можливе лише в тому закладі, в якому такі бонуси було нараховано.

10.6. Бонуси нараховуються Користувачу після успішного виконання замовлення на Платформі, тобто у випадку, якщо в особистому кабінеті Користувача на Платформі статус його замовлення позначено як "Виконано".

10.7. У разі використання Користувачем нарахованих йому бонусів на Платформі для замовлення певного товару, в Користувача стягується та кількість бонусів, яку він обрав перед здійсненням замовлення. У випадку, якщо замовлення Користувача, яке здійснюється за рахунок нарахованих йому бонусів, буде відхилено ЗАМОВНИКОМ, Користувачу повертаються бонуси в тій кількості, яку він обрав перед здійсненням замовленням. У випадку, якщо замовлення Користувача, яке здійснюється за рахунок нарахованих йому бонусів, буде виконано ЗАМОВНИКОМ, у Користувача списуються бонуси на Платформі, в тій кількості, яку він обрав перед здійсненням замовленням.

10.8 Нарахування та використання бонусів на Платформі доступне лише авторизованим Користувачам Deskoffer.

10.9. Нарахування бонусів в рамках Бонусної програми Deskoffer здійснюється кожним закладом окремо, у випадку впровадження та реалізації таким закладом Бонусної програми Deskoffer.

10.10. Бонуси нараховані ЗАМОВНИКОМ в рамках Бонусної програми Deskoffer можуть бути використані Користувачем в будь який момент після їх отримання на рахунок в особистому кабінеті Користувача на Платформі, навіть якщо ЗАМОВНИК більше не реалізує відповідну бонусну програму.

10.11. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за нарахування бонусів ЗАМОВНИКОМ або закладом ЗАМОВНИКА.

10.12. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за за будь-які технічні, механічні, людські помилки та збої при нарахуванні ЗАМОВНИКОМ бонусів в рамках Бонусної програми Deskoffer, в тому числі у випадку активування працівниками ЗАМОВНИКА статусу замовлення “Виконано” за відсутності фактичного виконання такого замовлення.

10.13. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за доброчесність працівників ЗАМОВНИКА при роботі з Бонусною програмою Deskoffer, а також за неправомірні дії працівників ЗАМОВНИКА при роботі з Бонусною програмою Deskoffer та нарахуванні відповідних бонусів.

ІНШІ УМОВИ

11.1. Усі відносини, що виникають між Сторонами відповідно до умов цього Договору регулюються чинним законодавством України.

11.2. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати ЗАМОВНИК при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

11.3. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.

11.4. У випадку визнання будь-якого положення цього Договору недійсним або нечинним, інші положення цього Договору залишаються дійсними та чинними. Недійсне або нечинне положення має бути замінено Сторонами іншим, дійсним і чинним положенням, зміст і значення якого якнайкраще відповідають змісту та значенню заміненого положення.

11.5. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили використання Системи формування Актів на Платформі, шляхом використання Особистого кабінету ЗАМОВНИКА в DESKOFFER BUSINESS. Через Систему формування Актів на Платформі, ВИКОНАВЕЦЬ надає, а ЗАМОВНИК отримує Акти після завершення звітного періоду в порядку визначеному п. 3.5. цього Договору. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання додатково ознайомити ЗАМОВНИКА з порядком використання Системи формування Актів на Платформі.

11.6. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису (надалі – КЕП) або електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого КЕП або ЕЦП в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України. При цьому, Сторони погодили, що у випадку використання КЕП або ЕЦП, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

11.7. Протягом періоду, визначеного п. 3.2. Договору, коли ВИКОНАВЕЦЬ надає Послуги ЗАМОВНИКУ безоплатно, ВИКОНАВЕЦЬ не зобов’язаний виконувати положення п. 3.5. цього Договору.

11.8. Питання, що не врегульовані цим Договором, врегульовуються відповідно до умов чинного законодавства України, а також звичаїв ділового обороту.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП БУЛАВІН ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ОТРИМУВАЧ: Булавін Ярослав Валерійович

РНОКПП: 3626009997

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

НАЗВА БАНКУ: АТ «Універсал Банк»

КОД БАНКУ: 322001

IBAN: UA943220010000026201318842594